top of page
Bjoern_avatar.jpg

Bjørn Moe

Bjørn Moe har spilt trommer nesten siden han kunne gå, og har spilt i utallige band og på flere studioinnspillinger gjennom sin nesten 40 år lange karriere. 

I september 2021 debuterte han også som vokalist, låtskriver og tekstforfatter. Siden da har han sluppet fem singler som har oppnådd over 200.000 streams, og blitt spilt på flere norske radiokanaler. 

10. februar 2023 slipper han sitt debutalbum "Angel Number Seven".

Bjørn Moe er født og oppvokst i Odda i Hardanger, men har levd mesteparten av sitt musikalske liv i Bergen. I 2019 kjøpte han og konen en stor gammel villa og flyttet til Kvinnherad. Tanken var å få både spillerom og plass til å drive med sine kreative yrker, musikk, design og billedkunst. Så kom det som vi vet en pandemi, de fleste spillejobber ble avlyst, og Moe fikk plutselig ekstra god tid til å utforske nye veier i musikken. Med all den ufrivillige fritiden, sprang det ut en vokalist og låtskriver av trommisen som hevder å ha hatt mikrofonskrekk hele livet.

Den mikrofonskrekken ser ut til å begynne å slippe taket.

Bjørn Moe er allerede kjent av mange som en dyktig og kreativ trommis.
På sitt debutalbum henter han inspirasjon fra hele verdens rytmelandskap, og  tar like gjerne en tur til Afrika som til Midtøsten eller Karibien.
 
Tittelsporet til albumet er for eksempel skrevet i 7/8 takt, noe som er et litt uvanlig valg for en "poplåt". Det fascinerende er at disse rytmiske krumspringene er utført så elegant og sømløst, at lytteren nesten ikke legger merke til det, men rett og slett bare blir dradd med inn i låten. Disse litt finurlige rytmiske grepene i låtskrivingen, gir både tittelsporet og debutalbumet en distinkt karakter, og en personlig signatur. Selv om Bjørn Moe i hovedsak beveger seg i landskapet pop og rock, har musikken hans elementer fra både jazz og world-music, noe som skaper en spennende atmosfære på albumet.
 
Bjørn Moes debutalbum er en fortelling om kjærlighet, familiebånd og røtter, men også en historie om eventyrlyst og selvutvikling. Låten «The Island» tar oss med til et eksotisk mentalt fristed, mens «Sometimes» drodler rundt det evige spørsmålet: Hva hvis? «The Light Will Shine Again»  ble skrevet etter at han opplevde to dødsfall i nær familie på svært kort tid, og handler om at alt som forsvinner rundt oss, aldri blir helt borte, men etterlater både mentale og fysiske spor. Albumet avsluttes med «Mothers and Fathers», en sterk låt om røtter og familiebånd, der Thommas Schønberg sitt nydelige gitarspill og Spellemannsvinner Gina Aspenes sin nesten utenomjordiske bakgrunnsvokal, mot slutten av låten, får hårene til å reise seg i nakken.

Bjørn Moe sitt debutalbum inneholder ti godt gjennomarbeidede låter, fint sydd sammen til en helhet med tittelen på albumet, «Angel Number Seven».

Moe forklarer valget av albumtittel slik:
«– Da jeg skrev teksten til tittelsporet «Angel Number Seven» gjorde jeg mye research rundt tallet syv. Med bakgrunn i syv-takten som låten er skrevet i, ønsket jeg å fortsette temaet rundt tallet, også i teksten. Jeg fant mye spennende om syvtallet, men bet meg spesielt merke i noen betydninger av «Angel number seven» som appellerte til meg.
Selv om jeg verken er spesielt religiøs eller alternativt åndelig, traff disse betydningene noe i meg, i forhold til hvor jeg er i livet for øyeblikket. I tillegg passet de godt til temaet i flere av de andre låtene som jeg allerede hadde skrevet.”
 
Kort oppsummert ber «Angel number seven» oss om å søke kunnskap og forståelse, stole på vår indre stemme og vår visdom, og være åpne for nye ideer og ha tro, selv når livet byr på utfordringer. «Angel number seven» minner oss også om å ikke ta menneskene rundt oss for gitt, men å vise våre kjære hvor mye de betyr for oss. Og sist, men ikke minst: Stol på at du er på rett vei, og gi ikke opp drømmene dine!
 
Bjørn Moe er født og oppvokst i Odda i Hardanger, men har levd mesteparten av sitt musikalske liv i Bergen. I 2019 kjøpte han og konen en stor gammel villa og flyttet til Kvinnherad. Tanken var å få både spillerom og plass til å drive med sine kreative yrker, musikk, design og billedkunst.
Så kom det som vi vet en pandemi, de fleste spillejobber ble avlyst, og Moe fikk plutselig ekstra god tid til å utforske nye veier i musikken. Med all den ufrivillige fritiden, sprang det ut en vokalist og låtskriver av trommisen, som hevder å ha hatt mikrofonskrekk hele livet. Den mikrofonskrekken ser ut til å begynne å slippe taket.
 
Det er ikke flust av trommeslagere som også er vokalister, og som skriver både musikken og tekstene sine selv. Bjørn Moe gjør det, og dette debutalbumet er vel verdt å bruke 41 minutter på å spille gjennom.

Albumet er innspilt i Demningen Studio på Sotra, med Eirik Grønner som produsent.
Eirik Grønner har også jobbet med artister som Kurt Nilsen, Endre Nordvik, Tor Endresen, Odd Nordstoga, Marion Ravn m.fl.


About Bjørn Moe NO/ENG: About
Bjoern_avatar.jpg

Bjørn Moe

Norwegian artist Bjørn Moe has over 30 years experience as a drummer in several bands and studio recordings in Norway. After more than 30 years behind the drums, Bjørn Moe made his debut as a singer and songwriter in September 2021. Since then, he has released five singles and has already achieved over 200,000 streams on Spotify and other steaming platforms, and been played on several Norwegian radio channels.


His debut album is released in February 10th 2023.

Bjørn Moe was born and raised in Odda in Hardanger - Norway, but has lived most of his musical life in the west coast city of Bergen. In 2019, he and his wife bought a large old villa and moved to Kvinnherad, in the fjords of Norway. The idea was to have both leeway and space to pursue their creative professions, music, design and visual arts. Then came, as we well know, a pandemic. Most gigs were cancelled, and Moe suddenly had extra time to explore new paths in music. With all the involuntary free time, a vocalist and songwriter emerged from the drummer  who claims to have had a fright of microphones all his life.

Bjørn Moe is already known by many as a skilled and creative Norwegian drummer. On his debut album, he finds inspiration in the whole world's rhythm landscape, and is just as happy to take a rhytmic trip to Africa as to the Middle East or the Caribbean.

The title track of the album, is for example, written in the time signature of 7/8, which is a slightly unusual choice for a "pop song". The fascinating thing is that these rhythmic antics are performed so elegantly and seamlessly, that the listener hardly notices it, but is simply drawn into the song. These slightly quirky rhythmic moves in the songwriting give both the title track and the debut album a distinct character, and a personal signature.

Although Bjørn Moe mainly moves in the landscape of pop and rock, his music has elements from both jazz and world music, which creates an exciting atmosphere on his debut album.

Bjørn Moe's debut album is a story about love, family ties and roots, but also a story about adventure and self-development. The song "The Island" takes us to an exotic mental haven, while "Sometimes" drools around the eternal question: What if? "The Light Will Shine Again" was written after Moe experienced two deaths in close family in a very short time, and is about the fact that everything that disappears around us is never completely gone, but leaves both mental and physical traces. The album ends with "Mothers and Fathers", a strong song about roots and family ties, where Thommas Schønberg's beautiful guitar playing and Norwegian Grammy award winning (Spellemannspris vinner) Gina Aspenes' almost extraterrestrial background vocals, towards the end of the song, make the hairs stand up on the back of your neck. Bjørn Moe's debut album contains ten well-crafted songs, neatly stitched together into a whole with the title of the album, "Angel Number Seven".


Moe explains the choice of album title as follows: "- When I wrote the lyrics for the title track "Angel Number Seven", I did a lot of research around the number seven. I wanted to continue the theme around the number, also in the lyrics. Through my research I found a lot of interesting things about the number seven, but I particularly noticed some meanings of "Angel number seven" that appealed to me. Although I am neither particularly religious nor alternatively spiritual, these meanings struck a chord with me, relative to where I am in life at the moment. In addition, they fit well with the theme of several of the other songs that I had already written."


In short, "Angel number seven" asks us to seek knowledge and understanding, to trust our inner voice and our wisdom, and to be open to new ideas and to have faith, even when life presents challenges.

"Angel number seven" also reminds us not to take the people around us for granted, but to show our loved ones how much they mean to us. And last but not least: Trust that you are on the right path, and don't give up on your dreams!


There are not many drummers who are also vocalists, and who write both the music and the lyrics themselves. Bjørn Moe does, and this debut album is well worth spending 41 minutes playing through.


The album was recorded in Demningen Studio in Norway with Eirik Grønner as producer. Eirik Grønner has also worked with big Norwegian artists such as Kurt Nilsen, Endre Nordvik, Tor Endresen, Odd Nordstoga, Marion Ravn and others.

About Bjørn Moe NO/ENG: About
bottom of page